آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل شرکتهای دانش بنیان دانشگاهیآئین نامه های دفتر امور فناوری
آیین نامه تأسیس و راه اندازی پارکآئین نامه های دفتر امور فناوری
آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۶۴ قانونآئین نامه های دفتر امور فناوری
آیین نامه ایجاد مرکز نوآوریآئین نامه های دفتر امور فناوری
آیین نامه اجرایی ماده ۴۴آئین نامه های دفتر امور فناوری
الگوی اساسنامه پارک های علم و فناوریآئین نامه های دفتر امور فناوری
اساسنامه مراکز رشدآئین نامه های دفتر امور فناوری
اساسنامه ماده ۴۴ صندوقهاآئین نامه های دفتر امور فناوری
موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعتآئین نامه های ارتباط با صنعت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعتآئین نامه های ارتباط با صنعت
شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی داخل کشورآئین نامه های ارتباط با صنعت
دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزشآئین نامه های ارتباط با صنعت
آیین نامه طرح پسا دکترای صنعتیآئین نامه های ارتباط با صنعت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتآیین نامه ها
دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشیآیین نامه ها
آئین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوریآیین نامه ها
آیین نامه اجرایی دبیرخانه بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشورآیین نامه ها
آئین نامه ایجاد مرکز نوآوریآیین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیین نامه ها
الگوی اساسنامه پارکهای علم و فناوری (غیرخصوصی)آیین نامه ها