گاهنامه خبری تحلیلی عتف

عتف. گاهنامۀ خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری. وابسته به معاونت پژوهش و فناوری