گاهنامه خبری تحلیلی عتف - آرشیو

دوازدهمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف) منتشر شد

دوازدهمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف) منتشر شد

در این شماره میخوانیم - حدود ۴۷ تا ۵۰ درصد از ظرفیتهای آموزش عالی به علوم انسانی اختصاص دارد - اعطای کرسی پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی - پارک های علم و فناوری و مراکز رشد توسعه می یابند - نخستین نشست علمی باشگاه علم و فناوری برگزار شد

ادامه مطلب