بازدید جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم وزیر علوم به همراه مدیران حوزه پژوهش و فناوری از آزمایشگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹